Přání a stížnosti - Innova Healthcare a.s.

Přání a stížnosti

Kdo je oprávněn stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat?

  • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

Co musí stížnost obsahovat?

  • Identifikaci stěžovatele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), identifikaci pacienta je-li osobou odlišnou od stěžovatele (údaje ve stejném rozsahu), kontaktní údaje (telefon, email, adresa), identifikace zdravotnických či jiných pracovníků poskytovatele, proti nimž stížnost směřuje, předmět stížnosti (vylíčení rozhodných skutečností, vč. případného označení svědků apod.), datum a podpis stěžovatele

Ke komu se stížnost podává?

  • v první řadě přímo zdravotnickému pracovníkovi s nímž při poskytování zdravotních služeb přicházíte do styku, v případě, že není stížnost uspokojivě obratem vyřešena, obraťte se prosím na, adresa pro doručování Innova Healthcare a.s., Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4.

Kdy bude stížnost vyřízena?

  • ve lhůtě 30-ti dnů, v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů (o prodloužení bude pacient informován). Stížnost se považuje za vyřízenou odesláním odpovědi.

Co dělat, když s vyřízením stížnosti nesouhlasím?

  • můžete podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který našemu zařízení udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uveďte důvody nesouhlasu se způsobem vyřízení stížnosti v první fázi. Správní orán stížnost vyřeší do 30-ti dnů, v případech, kdy je třeba ustanovit odborníka či odbornou komisi se lhůta prodlužuje až n 120 dní od okamžiku ustavení odborníka či komise a tato může být v odůvodněných případech prodloužena.
Nahoru