I-HC aktuálně - Innova Healthcare a.s.

Pravidla soutěže - pokaz do Oční optiky JL

1) Organizátorem soutěže „o 2 poukazy do Oční optiky JL“ (dále jen “soutěž”) je společnost Oční optika JL, s.r.o., IČ: 27608956, se sídlem V Hůrkách 1296/10, 158 00 Praha 13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118628 (dále jen „Oční optika JL“ nebo „organizátor“).

2) Zajišťovatelem technického servisu je společnost Innova Healthcare a.s., se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 06998925, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23355 (dále jen „zajišťovatel“).

3) Soutěž bude probíhat v termínu od 20. března 2023 do 26. března 2023 včetně na území České republiky a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba ve věku od 13 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). (V případě vylosování nezletilého výherce si poskytovatel může vyžádat souhlas zákonného zástupce).

4) Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že soutěžící nebo jeho zákonný zástupce umístí pod příslušný soutěžní příspěvek na stránce FCB/IG autentický originální komentář (textový nebo obrazový), „jak se nazývají brýlové čočky, které se v exteriéru zabarví a v interiéru odbarví“, a to nejpozději do 23.59 hodin dne 26. března. Počet soutěžních komentářů z jednoho profilu není omezen.

5) Po ukončení soutěže budou nejpozději do 31. března 2023 vyhlášeni organizátorem a zajišťovateli soutěže dva vítězné příspěvky splňující podmínky této soutěže.

6) Výhrou se rozumí 2 dárkové poukazy do Oční optiky JL v hodnotě 2000 Kč.

7) Výherci budou nejpozději dne 31. března 2023 oznámeni na stránce FCB https://www.facebook.com/profile.php?id=100077284010690 a na IG stránce https://www.instagram.com/optikajl/.

8) Po ukončení soutěže a před vylosováním výherce bude každému uživateli se správnou odpovědí, přiřazeno unikátní číslo. Losování proběhne elektronickou formou náhodného vybrání unikátního, přiřazeného čísla uživatelům pomocí funkce RANDBETWEEN v excelu.

9) Výherce, resp. jeho zákonný zástupce soutěže je povinen na výzvu zajišťovatele vyzvednout výhru v Oční optice JL, na adrese V Hůrkách 1296/10, 158 00 Praha 13, a to do 15 pracovních dnů od této výzvy, jinak nárok na výhru tohoto výherce zaniká. Organizátor má v takovémto případě právo vybrat náhradního výherce a kontaktovat jej stejným způsobem. Pokud si ani náhradní výherce nevyzvedne poukaz, nárok na tuto konkrétní výhru zaniká.

10) Zajišťovatel je oprávněn požadovat po výherci prokázání splnění podmínek této soutěže.

11) Nepřevezme-li výherce výhru, nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá, nárok výherce na výhru zaniká.

12) Organizátor si vymezuje právo vyloučit ze soutěže nevhodné či vulgární příspěvky, zejména pak takové, které jsou zjevně způsobilé působit újmu třetím osobám.

13) Soutěžící, resp. zákonní zástupci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než která jsou uvedená v těchto pravidlech.

14) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a zajišťovatele i jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra není platná a nelze ji předat.

15) Organizátor neodpovídá za vady výhry ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhře či za ztrátu výhry během poštovní přepravy. Výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.

16) Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu. Tato změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

17) Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

18) Z účasti na soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, nebo která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.

19) Soutěžící publikací soutěžního komentáře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

20) Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, odesláním soutěžního příspěvku potvrzuje, že je informován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), že osobní údaje z jeho veřejného profilu budou organizátorem (jako správcem) a zajišťovatelem soutěže (jako zpracovatelem na základě vzájemně uzavřené zpracovatelské smlouvy se správcem) zpracovány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu nezbytnou pro vyhodnocení a předání cen vítězům soutěže, nejdéle do 30. dubna 2023, kdy budou zpracovávané údaje zlikvidovány, pokud soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce neudělí souhlas k dalšímu zpracování.

21) Osobní údaje zpracovávané dle odst. 19 těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného rozhodování a nejsou předávány do jiných zemí.

22) Soutěžící, jehož osobní údaje pro účely vyhodnocení soutěže organizátor a zajišťovatel zpracovávají, má následující práva:

-právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
-právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů;
-právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
-právo na výmaz osobních údajů;
-právo na omezení zpracování osobních údajů;
-právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe či jiného správce (právo na přenositelnost údajů);
-právo vznést námitku proti zpracování;
-právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

23) Pro jakoukoli komunikaci týkající se zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici e-mailová adresa organizátora: pmichalkova@innova-healthcare.cz.

24) Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na stránce https://i-hc.cz/magazin/pravidla-souteze a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle organizátora. Pro informace, reklamace a otázky lze kontaktovat organizátora na e-mailové adrese: pmichalkova@innova-healthcare.cz.

25) Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

26) Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy v plné pravomoci organizátora.

27) Soutěž je jednorázová.

 

V Praze dne 17. března 2023

 

Podobné články

5. 4. 2024

Rozhovor s MUDr. Josefem Doležalem: Chirurgie v Lípě se neustále rozvíjí

2. 2. 2024

Innova Healthcare na veletrhu Medidays 2024

2. 11. 2023

Innova Healthcare podporuje inovativní přístup s důrazem na praxi, proto byla součástí Veletrhu práce ve zdravotnictví

Z ostatních klinik

22. 5. 2024

Jak se dostat po porodu zpět do kondice? Máme pro vás několik tipů

21. 5. 2024

Infuzní terapie vitamínem C: Skvělý způsob, jak posílit imunitu

21. 5. 2024

Objevte široké možnosti rehabilitace: S čím vším vám pomůžeme?

Nahoru